กรุสำหรับ สิงหาคม, 2012

บัตรประชาชนเด็ก

Posted: สิงหาคม 1, 2012 in อื่นๆ

สุ่มเลขบัตร หลังจากที่ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 128 ตอนที่ 34 ก วันที่ 11 พ.ค. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป เป็นผลให้เด็กไทยอายุ ตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือภายใน วันที่10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งหากผู้ใดไม่ยื่นขอมีบัตรภายในกำหนดเวลาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท ซึ่งคาดว่ามีเด็กกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านกว่าคน ทั้งนี้การทำบัตรฯเพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ เพราะทุกวันนี้เด็กที่ใช้บริการต่างๆ จากรัฐ เช่น การรักษาพยาบาล การเข้าสถานศึกษา และเพื่อป้องกันการถูกแฝงตัว ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ